เกี่ยวกับ วัน สต๊อป เซอร์วิส

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด

ก่อตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งเพื่อให้บริการพนักงานสัญญาจ้าง (Employment Services) พนักงานโครงการ พนักงานชั่วคราว ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆโดยมุ่งเน้นในการสรรหา พัฒนา และ ฝึกอบรมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อรองรับการปรับ เปลี่ยนนโยบายการบริหารงานขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการตลาด ด้านการเงิน หรือการลดต้นทุน การผลิตและการลดค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับแผนอัตรากำลัง และปรับโครงสร้างการบริหารงานการลดขนาดองค์กร ลดคนเพื่อปรับองค์กรให้กระชับ

การบริหารธุรกิจในปัจจุบัน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ ให้ HR เข้ามามีบทบาท สู่โลกธุรกิจยุคใหม่ และ กลายเป็นกุญแจสำคัญในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กรบทบาทของการบริหาร HR จึงเปลี่ยนแปลงไป จากบทบาทของงานธุรการงานบุคคล เช่น การรับสมัคร คัดเลือกคน การจัดทำเงินเดือน การจัดสวัสดิการ หรือ การจัดฝึกอบรมพนักงาน เปลี่ยนเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ทบทวนวิสัยทัศน์ กำหนด กลยุทธ์ขององค์กร และเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาเรื่อง “ ดัชนีวัดความ สำเร็จทางธุรกิจ ” (KPIs : Key Performance Indicators) หรือ การทำ Competency Model ขององค์กร และ มอบหมายงานธุรการ งานบุคคล ให้กับหน่วยงานภายนอก (Human Resource Outsourcing Service) เป็นผู้ดำเนินการแทนหรือแบ่งงานบางส่วนที่เป็นงาน สนับสนุน มอบให้กับหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการเฉพาะด้านเข้ามาดำเนินการแทน และ ให้ HR ดูแลเฉพาะตำแหน่งงานที่เป็นงานหลักขององค์กร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความแข็งแกร่งให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส จึงเน้นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรในด้านบริหารงานบุคลากร และ อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 2,000 คน เข้าปฏิบัติงานประจำหน่วยงานของลูกค้า ถึง 200 บริษัททั่วประเทศไทย และด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการให้ บริการที่ครบวงจร และ ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้แบ่งการดำเนินงานออกมาในรูปของกลุ่มบริษัท โดยมี บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด เป็น ผู้กำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น และตรงความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด