วัฒนธรรมองค์กร

"มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มุ่งมั่นเข้าอกเข้าใจ วางใจในความเชี่ยวชาญ ยืดหยุ่นตามสภาวการณ์ คือ หัวใจที่เรายึดถือมาโดยตลอด"

 

 ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบริหารงานบุคคล บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาให้พนักงานทุกคนในทุกระดับ เป็นพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานและสามารถให้บริการคู่ธุรกิจอย่างมืออาชีพ ภายใต้คุณธรรมและจริยธรรมตลอดมา จวบจนในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศวัฒนธรรมองค์กรที่เราปฏิบัติสืบต่อกันมาให้เป็นรูปธรรม คือ 3E1F Cultures ที่ใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

    มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)

     ความตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร พนักงาน และกระบวนการบริหารงาน ในทุก ๆ มิติ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่การเป็น Business partner ให้คู่ธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ

    ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy)

     วิธีคิดแบบลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับรู้ความต้องการของลูกค้า (Voice of customer) ที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การให้บริการที่เป็นเลิศได้

    ความเชี่ยวชาญในงาน (Expertise)

     พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนยึดถือเสมอว่า ต้องเชี่ยวชาญในงานที่ทำและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการทำงานที่ไม่เพียงแค่เสร็จแต่ต้องสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เพื่อทำให้คู่ธุรกิจของเราไว้วางใจและมั่นใจว่าจะได้รับการบริการอย่างดีที่สุด

    ความยืดหยุ่น (Flexibility)

     หัวใจสำคัญที่ทำให้เรายืนหยัดอย่างมั่นคง ในกลุ่มธุรกิจ ในยุคที่ความเปลี่ยนแปลงถาโถมอย่างรวดเร็ว คู่ธุรกิจต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและการปรับตัวให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคู่ธุรกิจได้ในทุกสภาวการณ์