วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) จากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ ในปัจจุบันนั้นปัจจัย สำคัญที่ทำให้เราได้ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนั่นคือ การให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และปลูกจิตสำนึก ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่

1. Customer Focused คือ คิดถึงลูกค้าเป็นหลัก
2. Efficient & Productive คือ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. Disciplined คือ มีระเบียบวินัย
4. Enthusiastic คือ กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า
5. Respectful คือ เคารพ ใจกว้าง รับฟังผู้อื่น
6. Dynamic คือ คล่องตัว สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงได้ดี
7. Honest & Transparent คือ ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
8. Professional คือ มืออาชีพ มือถึง เชี่ยวชาญ
9. Accountable คือ มีความรับผิดชอบ