นโยบายองค์กร

นโยบายองค์กร (Corporate Policy) บริษัทจะจัดให้บริการด้านบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า โดยสรรหา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถ ตามข้อกำหนดระบบคุณภาพของบริษัทฯ เพื่อให้รองรับกับความต้องการของ ตลาดแรงงานในอนาคต และพัฒนา ส่งเสริม วัฒนธรรมการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และ ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ให้ได้รับสวัสดิการที่ดี และมีความสุขในการทำงาน ควบคู่กันไปด้วย