ปรัชญาในการบริหาร

ปรัชญาในการบริหารงาน (Management Philosophy) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแล โดยใช้ หลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate) มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน และสร้างมูลค่า เพิ่มให้แก่บริษัทมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างโปร่งใสภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี มีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย

1. Accoutability คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ
2. Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
3. Equitable คือ ความยุติธรรม ปฏิบัติเท่าเทียมกัน เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และ มีคำอธิบายได้
4. Transparency คือ ความโปร่งใส ในการดำเนินงานที่ตรวจสอบได้
5. Strategic Vision คือ ความมีวิสัยทัศน์ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
6. Flexibility คือ มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
7. Customer Satisfaction คือ เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
8. Strong team work คือ ทำงานเป็นทีม
9. Learning Organization คือ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเสริมทักษะให้กับพนักงาน