ประโยชน์ของ Outsourcing

ประโยชน์ที่ได้รับ จาก HR Outsourcing Service

วัตถุประสงค์ของการใช้บริการ HR Outsourcing Service คือ การลดต้นทุนทางด้านการบริหารงานบุคคล และสามารถควบคุม ต้นทุนได้ ดังนั้น บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ และ ดำเนินการบริหารงานค่าจ้าง และ สวัสดิการต่างๆที่ต้อง จัดให้กับพนักงานทั้งหมด ประกอบด้วย เงินเดือน ประกันสังคม กองทุนทดแทน ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ โบนัส ชุดเครื่องแบบ เบี้ยขยัน เงินกู้ฉุกเฉิน เป็นต้น

  • ลดค่าใช้จ่ายด้านการสรรหาบุคลากร การลงโฆษณารับสมัครงาน
  • ลดภาระ ความยุ่งยาก และ ประหยัดเวลา ในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร คัดเลือกใบสมัคร
  • สามารถลดภาระ เรื่อง อัตราเสี่ยงอันเกิดจากปัญหาแรงงานต่างๆ
  • หากพนักงานลาหยุดงาน จะจัดส่งพนักงานทดแทนงานให้ทันที
  • กรณีไม่พอใจประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน สามารถแจ้งขอเปลี่ยนพนักงานได้
  • การสรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยผู้ชํานาญการ คัดเลือกพนักงานได้ตรงตาคุณสมบัติ ที่ต้องการ และเหมาะสมกับลักษณะงาน
  • จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านงานบุคคล เข้าไปดูแลพนักงานช่วยประสานงานเพื่อ แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถลดภาระ และ ค่าใช้จ่าย ในการจัดจ้างพนักงานเพื่อมาทำเงินเดือน และ จัดทำประกันสังคม และสวัสดิการให้กับพนักงาน