ประวัติความเป็นมา

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอไพร์ส จำกัด

     เป็นบริษัทของคนไทย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดย คุณพจนีย์ โรจน์วราวัตร และเริ่มให้บริการพนักงานสัญญาจ้าง (Temporary Staff) ในกลุ่มสำนักงานรายแรก ๆ ของประเทศไทย โดย มีวัตถุประสงค์สำคัญ ในการเพิ่มศักยภาพคู่ธุรกิจ ให้สามารถมุ่งเน้นงานบริหารธุรกิจหลัก (Core Business) ในช่วงฟื้นตัวหลังวิกฤติต้มยำกุ้ง (Tom Yum Kung Crisis) และ แบ่งงานสนับสนุนด้านบุคลากร เช่น การสรรหาและคัดเลือก การจัดทำเงินเดือน การว่าจ้างพนักงาน การพัฒนาพนักงาน รวมถึงงานแรงงานสัมพันธ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเราเป็นผู้ดำเนินการแทน

     ซึ่งได้รับผลตอบรับจากคู่ธุรกิจเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทฯ ขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจากพนักงานสัญญาจ้าง (Temporary Staff) ในกลุ่มสำนักงาน สู่พนักงานสัญญาจ้างในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ พนักงานรายวัน พนักงานระยะสั้นรายเดือน ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายทั้ง สถาบันการเงิน ธนาคาร ประกันภัย ภาคการผลิตและบริการ รวมไปถึงการขนส่งและคลังสินค้า ในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด เลขานุการ เจ้าหน้าที่ธุรการประจำหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ เจ้าหน้าที่บริการต้อนรับ โอเปอเรเตอร์ คอลเซนเตอร์ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์ พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและส่วนกลาง แม่บ้านสำนักงาน พนักงานเสิร์ฟผู้บริหาร ฯลฯ

     กว่าสองทศวรรษ วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส ยังคงดำเนินธุรกิจและพัฒนารูปแบบการบริการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านงานบุคคล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดย มีรูปแบบการให้บริการ On - demand เพิ่มมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรขององค์กร คือ กลไกสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ วัน สต๊อป เซอร์วิส จึงไม่เคยหยุดยั้ง ที่จะพัฒนาเครื่องมือบริหารงานบุคคล เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามที่องค์กรต้องการมากที่สุด เราให้คำมั่นว่าเราจะยืนหยัดเคียงข้าง และสนับสนุนคู่ธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม คู่ธุรกิจ และพนักงาน ให้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่สามอย่างมั่นคง