ประโยชน์ของ Recruitment

ประโยชน์ที่ได้รับ จาก Recruiting Service

การสรรหา (Recruitment) หมายถึง กระบวนการที่สำคัญในการแสวงหากลุ่มบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสม กับตำแหน่งที่ว่างอยู่ขององค์การซึ่งอาจจะมาจากแหล่งสรรหาภายในหรือแหล่งสรรหาภายนอกขององค์การก็ได้ โดยวิธีการ ต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การที่กำหนดไว้และในการสรรหาบุคคลากรในแต่ล่ะครั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม

ดังนั้นการใช้บริการ Recruitment services เป็นอีกทางหนึ่งในการลดต้นทุนดังนี้

  • ลดค่าใช้จ่าย เรื่อง การลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน
  • ลดค่าใช้จ่าย เรื่องการจัดจ้างตำแหน่งพนักงานสรรหาบุคลากร
  • มีบุคลากรทดแทนในตำแหน่งที่ขาดทันที ไม่เสียเวลาในการสรรหา
  • ลดขั้นตอนในการสรรหา คัดเลือก บุคลากรที่ยุ่งยาก
  • หากไม่พอใจ รับประกันจัดหาบุคลากรทดแทน