ร่วมงานกับเรา

โอกาสร่วมงานกับเรา

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด เป็นบริษัที่มีบุคคลากรที่มากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบุคลากรมากกว่า 20 ปี และการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการบริการแบบมืออาชีพ โดยการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า เราจึงเน้นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ในด้านบริหารงานบุคลากร และอำนวย ความสะดวกให้ธุรกิจขององค์กรต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่รับจัดหา และจัดจ้างบุคคลากรเท่านั้น แต่เราเชื่อว่าความสำเร็จ ของงานของลูกค้าเกิดได้จากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้า และทุ่มเทในทุกส่วนงานของบริษัท เพื่อที่จะแสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานบุคคลตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความ พึงพอใจสูงสุดในการทำงานของเรา ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นนี้ทำให้เราต้องการสร้างบุคลลากรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ และด้วยพลังความสามารถของบุคลากร รวมกับปรัชญาการบริหารองค์กรจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

แบบฟอร์มการลาหยุด ใบลงเวลา ใบสมัคร

ตำแหน่งว่างงาน

คุณสมบัติ
ชาย / หญิง
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือองค์กร

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
ชาย / หญิง
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป 
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

สมัครงานตำแหน่งนี้

คุณสมบัติ
ชาย / หญิง
วุฒิปริญญาตรี ปวช - ป.ตรี ขึ้นไป
สาขาการเงิน, บัญชี

สมัครงานตำแหน่งนี้

รับผิดชอบงานธุรการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ติดต่อประสานงานลูกค้า ,คีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสาร เป็นต้น
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
วุฒิ ม.6 / ปวช. / ปวส./ ป.ตรี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

**รายได้ตามวุฒิการศึกษา

สมัครงานตำแหน่งนี้

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม.6 , ปวช.-ปวส.
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์

สมัครงานตำแหน่งนี้

 -  เพศชาย/หญิง
 - วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

สมัครงานตำแหน่งนี้

- วุฒิ ปวช. - ป.ตรี
- ทุกสาขาวิชา
- สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel

**รายได้ตามวุฒิการศึกษา

สมัครงานตำแหน่งนี้

วุฒิ ม.6-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
อายุไม่เกิน 30 ปี
มีใจรักด้านการบริการ และ มีทักษะในการสื่อสาร
น้ำเสียงไพเราะ
สามารถทำงานเป็นกะ และปฏิบัติงานแบบหมุนเวียน 7 วันได้ (ทำ 5/หยุด2 วัน)

สมัครงานตำแหน่งนี้

รับสาย โอนสายลูกค้า ต้อนรับผู้มาติดต่อ และประสานงานผ่ายต่างๆ
- อายุ : 22 ถึง 30 ปี
- วุฒิ ม.6 - ปริญญาตรี ทุกสาขา
- บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

**รายได้ตามวุฒิการศึกษา

สมัครงานตำแหน่งนี้

เพศชาย
ไม่จำกัดวุฒิ   
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป 
 

สมัครงานตำแหน่งนี้

- ไม่จำกัดวุฒิ
- อายุ ไม่เกิน 50 ปี
- มีประสบการณ์การขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง อย่างน้อย 1 ปี

สมัครงานตำแหน่งนี้