ร่วมงานกับเรา

โอกาสร่วมงานกับเรา

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด เป็นบริษัที่มีบุคคลากรที่มากประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบุคลากรมากกว่า 20 ปี และการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการบริการแบบมืออาชีพ โดยการสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า เราจึงเน้นการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ในด้านบริหารงานบุคลากร และอำนวย ความสะดวกให้ธุรกิจขององค์กรต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่รับจัดหา และจัดจ้างบุคคลากรเท่านั้น แต่เราเชื่อว่าความสำเร็จ ของงานของลูกค้าเกิดได้จากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้า และทุ่มเทในทุกส่วนงานของบริษัท เพื่อที่จะแสดงถึงศักยภาพในการบริหารงานบุคคลตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความ พึงพอใจสูงสุดในการทำงานของเรา ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นนี้ทำให้เราต้องการสร้างบุคลลากรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ และด้วยพลังความสามารถของบุคลากร รวมกับปรัชญาการบริหารองค์กรจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

แบบฟอร์มการลาหยุด ใบลงเวลา ใบสมัคร

ตำแหน่งว่างงาน

Job Description
1.Manangement
บริหารจัดการกำลังพล เพื่อ Support ลูกค้าใน Port ของตัวเอง
บริหารจัดการต้นทุนการผลิต
บริหารจัดการความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
2.Daily
สรรหาพนักงานตามแผนที่วางไว้เพื่อให้ทำตามความต้องการของลูกค้า
รับเรื่อง/รับComplains จากลูกค้า นำมาแก้ไขปัญหา อย่างรวดเร็วและมืออาชีพ
ติดตาม Feedback การให้บริการจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
จัดทำ Report Weekly and Monthly ในงานที่รับผิดชอบ
Qualification
- ปริญญาตรี บริหารงานบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- บุคลิกดี มีความั่นใจและสื่อความได้เหมาะสม
- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของงาน มีความพยายามในการทำงานให่สำเร็จลุล่วง

ปฏิบัติงานที่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น. 

สมัครงานตำแหน่งนี้
Job Description
- บันทึก/ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชี
- บันทึกแยกประเภทซื้อ ขาย รายรัย รายจ่ายและปรับปรุงรายการทางบัญชี
- ตรวจสอบเอกสาร ปิดบัญชีสิ้นเดือน สิ้นปี ได้ตามกำหนด ถูกต้องและครบถ้วน*
- วิเคราะห์งบการเงินและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดประเภทและวิเคราะห์รายได้ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย ต้นทุนผลิต 
- จัดทำงบการเงิน รายละเอียดประกอบงบการเงิน รายงานทางบัญชีต่างๆ รายเดือน รายไตรมาสและรายปี
- จัดทำแบบรายงานทางภาษีประจำปีและวางแผนภาษี ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบคำนวณภาษี (ภ.ง.ด.50,51) สำหรับนำส่งสรรพากร
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3,53 และรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualification
- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีมากกว่า 3 ปี
- มี CPD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบสูง
 
ปฏิบัติงานที่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น.
สมัครงานตำแหน่งนี้
Job
- บันทึกบัญชีรายได้ค้างรับ, ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของกรมธรรม์ประกันภัย และบัญชีประกันภัยต่อทุกสิ้นเดือน
- ปิดบัญชีประจำเดือนของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์รายการบัญชีหลังปิดบัญชีประจำเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานงบการเงินด้วยข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครับถ้วนตามมาตรฐานบัญชี
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชีทุกไตรมาส
- ลงประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินทางเว็บไซต์ของบริษัททุกไตรมาส และลงประกาศทางหนังสือพิมพ์สำหรับงบการเงินประจำปี
- คำนวณและนำส่งเงินสมทบสำนักงานคปภ. ทุกไตรมาส และเงินกองทุนประกันชีวิตทุก 6 เดือน
- จัดเตรียมข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปีผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 2, ภงด. 54
- สนับสนุนข้อมูลทางการเงินให้กับหน่วยงานที่ต้องการ และผู้บริหารภายใน
Qualification
-มีประสบการณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
-ฐานเงินเดือน 27,000 บาท มีประกันสุขภาพ วันหยุดวันลาตามกฎหมายกำหนด
-ปฎิบัติงาน จันทร์ -ศุกร์ 08.30-17.00 ใกล้ MRT พระราม 9
-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขา บัญชี
 
สนใจติดต่อ line sunhross หรือ hrfaiy
สมัครงานตำแหน่งนี้
**สัญญาจ้าง 3 เดือนพิจารณาต่อ**
Job
•คีย์ข้อมูลเข้าระบบ excel,จัดเก็บ คัดแยกเอกสาร,รับโทรศัพท์จากลูกค้า
Qualifidcation
•จบการศึกษาระดับ ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา
•เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี
•สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Word Excel
•มีความละเอียดรอบคอบสูง,มีใจรักบริการ service mind
•ปฎิบัติงานใกล้ BTS พร้อมพงษ์ ตึกภิรัชทาวเวอร์

ปฎิบัติงานจันทร์ -ศุกร์ 08.30-17.30 เงินเดือน 14,500
สนใจติดต่อ line sunhross หรือ hrfaiy
สมัครงานตำแหน่งนี้
**ทดลองงาน 4 เดือนพิจารณาต่อสัญญาหรือปรับประจำ รายได้ 22,000 บาท**
Job
-ดูแลรับผิดชอบงานขาย ยอดขายในแต่ละเดือน
-รับผิดชอบงานบริหารทีม/บริหาร Stock
-รับผิดชอบงานบริการลูกค้า อาทิ งานแก้ไขไซต์ชุด งานบริการประจำหน้าร้าน สร้างประสบการณ์ในงานบริการให้ดียิ่งขึ้น
-มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าหน้าร้าน/ ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจ Fashio พิจารณาเป็นพิเศษ
-รับผิดชอบการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน, รับผิดชอบประสานงานต่างๆ
Qualification
- เพศหญิง วุฒิปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
- ปฎิบัติงานที่ CU Terrace Home - LookBook Signature สวนหลวงสแควร์
- ปฎิบัติงานวันอังคาร - วันอาทิตย์ตั้งแต่ 11.00-20.00 หยุดวันจันทร์ และ วันหยุดของผู้ว่าจ้าง

สนใจติดต่อ line sunhross
สมัครงานตำแหน่งนี้
**ปฏิบัติงานพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รายได้ 13,000++**
รายละเอียดงาน
- ดูแลอุปกรณ์ IT สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร และแฟกซ์ เป็นต้น ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
- ดูแลระบบและลงโปรแกรมพื้นฐานของบริษัทฯ
- รับแจ้งเรื่องซ่อมเครื่อง/เปลี่ยนอะไหล่
- บันทึกข้อมูลการใช้อุปกรณ์ลงระบบและส่งให้ฝ่ายแอดมิน
- สามารถดูแลแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากชำรุด (มีการสอนงานให้)
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย บุคลิกดี มีทักกษะทางด้านการสื่อสาร
-สามารถลงโปรแกรม,ซ่อมคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
-มีความรู้เรื่อง Network, LAN, Hardware 
-มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์
 
สนใจสมัครงาน
Tel : 062-71577052 ศิรดา อัปมะเย (แอน) 
E-mail : sirada.a@onestopservice.co.th
ID Line : hrploy
สมัครงานตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน
- โทรเพื่อนำเสนอ/แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการด้านงานบุคคลของบริษัทฯ
- ทำยอดขาย/ยอดโทรตามเป้าหมายที่กำหนด
- สรุป Report ประจำวัน
- รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา อายุ 20 ปีขึ้นไป
มีทักษะการสื่อสารในระดีบดี-ดีมาก สามารถเจรจาต่อรองได้ดีและมีไหวพริบ
มีประสบการณ์ทำงานขายทางโทรศัพท์หรืองาน Call Center 1 ปีขึ้นไป
มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ปฏิบัติงาน อโศก สุขุมวิท 21/3 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น.

สมัครงานตำแหน่งนี้

รายละเอียดงาน
- ประสานงานกับลูกค้า ตรวจสอบ/แจ้งยอดการวางบิล
- เปิด-ปิด Invoice
- บันทึกข้อมูลในระบบ
- ประสานงานภายในแผนก
- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
มีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft (Word/Excel) ได้
มีประสบการณ์งานธุรการ/งานบัญชี/การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สมัครงานตำแหน่งนี้