ประกาศกระทรวงสาธารณสุข :หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วย