นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านอย่างปลอดภัย การแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ให้ใช้กับข้อมูลที่บริษัทฯเก็บรักษาเกี่ยวกับการให้บริการงานบุคคล การดำเนินงานในกระบวนการสรรหา ระหว่างการว่าจ้าง และหลังจากที่บุคคลนั้นได้ออกจากบริษัทฯ จะอธิบายให้เห็นว่าบริษัทฯได้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรฯ