Dashboard
Project Staffing
การบริการพนักงานระยะสั้น สำหรับงานที่เป็นโครงการ เช่น งานจัดการแสดงสินค้า

เป็นการบริการพนักงานระยะสั้น สำหรับงานที่เป็นโครงการ เช่น งานจัดการแสดงสินค้า งานแนะนำสินค้าโปรโมชั่น งานจัดเพื่อส่งเสริมการตลาด หรือ งานที่เป็นไปตามฤดูกาล เป็นต้น