Dashboard

Temporary Staff (ระยะจัดจ้าง 1 เดือนขึ้นไป)

 

การจัดจ้างพนักงานโดยมีระยะเวลาสิ้นสุดชัดเจน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานที่ล้นมือของคู่ธุรกิจในบางช่วงเวลา ซึ่งไม่มีภาระผูกพันด้านสวัสดิการ และทำให้คู่ธุรกิจสามารถกำหนดและควบคุมงบประมาณในการใช้จ่ายได้ บริษัทฯ มีพนักงานหลากหลายตำแหน่งครอบคลุมหลากหลายสายงาน อาทิ พนักงานบัญชีและการเงิน พนักงานคลังสินค้า พนักงานขาย พนักงานการตลาด Call Center, IT Support, HR Officer, พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานธุรการประจำหน่วยงานต่างๆ ที่พร้อมจะช่วยเหลือคู่ธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ขอใบเสนอราคาได้ที่  https://forms.gle/Kofr5bBNjivA65Rd8