Dashboard

Service Rider

 

บริการพนักงานรับส่งเอกสาร ในหลากหลายรูปแบบที่คู่ธุรกิจสามารถเลือกได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น การว่าจ้างเป็นพนักงานประจำหน่วยงานของคู่ธุรกิจเอง การจัดจ้างในรูปแบบเหมางาน หรือ การจัดจ้างในรูปแบบรายครั้ง เพื่อให้การจัดจ้างนั้นเหมาะสมกับลักษณะงานของคู่ธุรกิจมากที่สุด Facility Pro ให้บริการ งานรับส่งเอกสาร งานส่งกรมธรรม์ งานส่งเอกสารสำคัญ งานรับเช็ค - วางบิล ที่มีตารางเวลากำหนด และมีทีมงานบริหารงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้คู่ธุรกิจมั่นใจว่าเอกสารสำคัญของคุณจะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยและตรงเวลา

ขอใบเสนอราคาได้ที่  https://forms.gle/Kofr5bBNjivA65Rd8