Dashboard

Employment Service

 

บริการออกแบบกระบวนการ และดำเนินงานด้านการจัดการงานบุคคลให้คู่ธุรกิจ อาทิ งานด้านเอกสารการจ้างงาน ประวัติพนักงาน การทำสัญญาจ้าง การปฐมนิเทศพนักงานใหม่(Orientation) การจัดส่งตรวจสุขภาพและการจัดส่งตรวจประวัติอาชญากร ตามข้อกำหนดขององค์กรหรือเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและยกระดับมาตรฐานด้านงานบุคคลให้กับคู่ธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ

ขอใบเสนอราคาได้ที่  https://forms.gle/hx5RjB2YURHqf7fP7