Dashboard

Service Maid

 

บริการพนักงานเสิร์ฟผู้บริหาร แม่บ้านประจำสำนักงาน เพื่อให้สำนักงาน ของคู่ธุรกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย Facility Pro ให้บริการพนักงานเสิร์ฟ และ แม่บ้านสำนักงาน ที่ผ่านการอบรมการให้บริการเป็นอย่างดี ในการบริการคู่ธุรกิจ คู่ธุรกิจ จะได้รับความสะดวกสบาย ด้วยมารยาทอันดีงามและสุขอนามัยที่ดี จากพนักงานของเรา โดยรูปแบบการว่าจ้างประจำหน่วยงาน หรือ เหมาบริการเป็นรายครั้งก็สามารถจัดจ้างได้เช่นกัน

ขอใบเสนอราคาได้ที่  https://forms.gle/Kofr5bBNjivA65Rd8