Dashboard
Temporary Staff
งานบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการพนักงาน เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ โดยมีกำหนดระยะสัญญาว่าจ้างเป็น รายวัน รายเดือน หรือ รายปี

เป็นงานบริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการพนักงาน เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ โดยมีกำหนดระยะสัญญาว่าจ้างเป็น รายวัน รายเดือน หรือ รายปี เช่น งานธุรการ, งานคีย์ข้อมูล, งานเดินเอกสาร, งานเร่งรัดหนี้สิน, งานบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือ งาน Call Center เป็นต้น เพื่อ ให้ลูกค้า สามารถวางแผนการบริหารจัดการงานบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบาย การปรับเปลี่ยนแผนอัตรากำลังของธุรกิจ หรืองานส่งเสริมทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และสะดวกสบาย